För tillfället pågår omfattande standardhöjningar på delar av Väg 2504 – från avfart E20 genom Fåglum till Väg 2503. Arbetet utförs av Mark & Energibyggarna på uppdrag av Trafikverket och som en viktig underentreprenör – för att sköta transporterna – finns Åkericentralen Alingsås med.

Tanken är alltså att höja standarden på en del av väg 2504. Den delen är cirka 7,5 kilometer lång, och sträcker sig från cirka 800 meter nordväst om E20 till vägskälet med väg 2503. De standardhöjande åtgärderna ska göra det möjligt att höja hastigheten på vägen till 80 km/tim – förutom i Fåglums tätort. Bland annat ska kurvor rätas ut, profiler justeras och vägen breddas. Likaså ska sidoområden åtgärdas.

– Vi ska också höja bärigheten på hela vägsträckan. I Fåglum ska vi dessutom bygga en liten gångbana från övergångsstället och nordväst ut till isbanan. Hållplats Fåglum ska också göras om till en körbanehållplats med plattform, säger Elin Pettersson, arbetsledare på Mark & Energibyggarna.

– Målet med projektet är god framkomlighet för näringslivets transporter och för skol- och arbetspendling. Genom att uppnå full bärighet på väg 2504 året runt blir det en säkrare och bekvämare trafikmiljö, vilket i sig bidrar till en ökad trafiksäkerhet.

Projektet är uppdelat i två etapper – etapp 1 söder om Fåglum och etapp 2 norr om Fåglum och byggstart skedde i oktober 2022. Våren/sommaren 2024 är tanken att allting ska vara klart.

Åkericentralens uppgift är att svara för bortforslande av schaktmassor till en projektspecifik tipp samt att tillföra material i form av förstärkningsgrus. Näst intill dagligen – måndag till torsdag – finns tio bilar med släp på plats på de båda etapperna, som går parallellt. Planeringsmöten sker såväl dagligen som veckovis alltefter behov och Elin står då i direktkontakt med chaufförerna för en effektiv hantering.

– Alla på Åkericentralen är mycket serviceinriktade. Det gäller alltifrån Åsa och Anna på transportledningen till alla chaufförer och vi har en bra dialog, då förutsättningarna kan skifta snabbt på en sådan här typ av projekt, säger en nöjd Elin Pettersson.